top of page

Payment |  ชำระเงิน

1. กรุณาตรวจสอบยอดชำระเงินตามเอกสารใบเสนอราคาก่อนทำการชำระเงินผ่านระบบ Paypal

2. หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือ ติดต่อ 062-746-1199 เพื่อส่งหลังฐานการชำระเงิน

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page